Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på landsstyremøtet i juni

På styremøtet 06.06.19 godkjente styret årsmelding for 2018, årsregnskap for 2018 og revidert budsjett for 2019. Styret hadde også en runde med egenevaluering der hvert styremedlem fikk si litt om sine opplevelser med å sitte i styret så langt.

Referansegruppen deltok på saken om spilleregler for å legge frem sine anbefalinger og svarte på spørsmål før styret diskuterte saken videre. Landsstyret takket referansegruppen for grundige og gjennomarbeidede anbefalinger, og vedtok et ekstraordinært LS-møte 26. august for å fortsette drøftingen og lande vedtak i saken. LS ønsket også, på referansegruppens anbefaling, å involvere administrasjonen i prosessen, og ba derfor om administrasjonens vurdering (til neste styremøte) av hvordan referansegruppens alternative anbefalinger kan forvaltes i praksis. Les gjerne mer om denne saken her.