Dette skjedde på landsstyremøtet i september

Første landsstyremøte for nytt styre etter GF 2018 ble avholdt torsdag 27. september. I forkant av styremøtet ble det arrangert et styrekurs hvor styret fikk en overordnet innføring i styrearbeid. Det var hovedorganisasjonen VIRKE som stod for kurset.

Naturlig nok var flere av sakene som ble tatt opp på styremøtet preget av at det var dette styrets første møte. Styret konstituerte seg med Maria Aarrestad som nestleder og Ane Bjor Aasbø som medlem av landsstyrets arbeidsutvalg. Styret fikk også en innføring i styreperm og retningslinjer for styrearbeid i KRIK.

Styret har et ønske om å tilgjengeliggjøre tilstrekkelig med informasjon om styrets arbeid for KRIKs medlemmer. Derfor kommer styret til å legge ut tekster som denne på krik.no.

Fungerende generalsekretær, Magnus Hvalvik, ble konstituert som generalsekretær i perioden frem til en generalsekretær er fast ansatt. Ettersom Magnus i de siste ukene har hatt mange arbeidsoppgaver knyttet til engasjementet som fungerende generalsekretær, og ikke har fått avlastning for arbeidsoppgavene knyttet til hans stilling som assisterende generalsekretær, vedtok styret også en foreløpig plan for avlastning av konstituert generalsekretær. Styreleder Erlend Klepsvik Haus går inn i en 40 % stilling som arbeidende styreleder. Arbeidsoppgavene vil være av operativ karakter og ikke oppgaver som vanligvis ligger til styreleder. Lengden på engasjementet avgjøres av konstituert generalsekretær basert på behov fram til saken behandles igjen på landsstyremøtet i april – dersom engasjementet fortsatt vedvarer. I tillegg vil også Truls Petter Løvby Jørgensen avlaste konstituert generalsekretær fram til 01.02.2019 i en 60 % stilling. Truls Petter har allerede en stilling som frivillighet- og lederutviklingsansvarlig, men vil nedprioritere noen av oppgavene knyttet til denne stillingen for å avlaste konstituert generalsekretær.

Når det gjelder arbeidet med fast ansettelse av generalsekretær har styret satt ned et ansettelsesutvalg som skal drive prosessen fremover.

Til slutt diskuterte styret modell for KRIKs internasjonale engasjement og fordelingsnøkkelen for givertjenesten i KRIK. Disse to sakene var oppe for drøfting og vil bli tatt opp igjen ved en senere anledning. Neste landsstyremøte vil bli holdt 15. oktober.

Møteplanen for resten av 2018 samt 2019 ser slik ut: 03.12.18, 04.02.19, 08.04.19, 03.06.19, 21.10.19 og 02.12.19.

MERK: Fremover vil oppsummeringene fra alle styremøtene legges her – under avsnittet som omhandler landsstyret.

Publisert: 15.10.18

Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg