Skrevet av: Anne Kristine Robsahm Berg
Dette skjedde på referansegruppas møte i januar

På dagens møte brukte gruppen tid på å diskutere innspill som er kommet inn. Det legges mye arbeid i å forstå og kartlegge innspillene. I lys av innspillene ble også ulike modeller for løsning problematisert og drøftet. Til slutt diskuterte gruppen hva som skal leveres til styret og hvordan arbeidet best kan bli videreformidlet. Det er viktig at styret blir satt godt inn i referansegruppens arbeid.