Lørdagens workshop om referansegruppens arbeid hadde mange fremmøtte.
Foto: Anne Kristine Robsahm Berg
Publisert: 12.09.18

Skrevet av: Erlend Haus
Informerte om referansegruppens arbeid

I helgen informerte styreleder i KRIK, Erlend Haus, KRIKs generalforsamling om styrets og referansegruppens arbeid knyttet til spillereglene i KRIK. Under finner du informasjonen som ble gitt.

«Jeg vil innlede med å si at jeg syns det er svært beklagelig at vi i styret ikke har vært flinkere til å informere om hva det er vi jobber med. Det gjelder både på et generelt plan, men særlig i denne saken, hvor omkostningene av at styrets behandling av saken ikke er kommet ut, fremstår som store. Denne prosessen er helt avhengig av at dere som medlemmer har tillit til det arbeidet som gjøres.

Sakens gang det siste året
På fjorårets generalforsamling ble det reist spørsmål om praksisen knyttet til spilleregler. Da var saken allerede på sakskartet til landsstyret. På møtet i desember gav daværende generalsekretær Erling Ekroll en orientering om forvaltningen av spillereglene og styret benyttet anledningen til å samtale om saken. Gitt kompleksiteten i temaet ble vi naturligvis ikke ferdige med samtalen og vi ble enige om å komme tilbake til saken på et senere møte denne perioden.

Vi tok det opp allerede neste møte, i mars. Utfallet da ble at styret ba generalsekretæren sammen med styrets arbeidsutvalg (AU) se på utfordringer med forvaltningen av spillereglene, samt vurdere å sette ned en arbeidsgruppe og utarbeide et forslag til mandat for gruppen.

I landsstyremøtet i april er ikke saken oppe, men når vi kommer til møtet med arbeidsutvalget i mai, kommer saken opp igjen. Arbeidsutvalget har sammen med generalsekretær kommet frem til å spørre Vegard Holm, Ane Tveit Christiansen, Hilde Ulland og Lars Kristian Øren om å sitte i gruppa og de er på dette tidspunktet forespurt. Mandatet er utarbeidet og arbeidsutvalget vedtar dette. Så er det slik i KRIK at vedtak i AU må vedtas av landsstyret før vedtaket er gyldig. Derfor blir ikke det endelige vedtaket fattet før på neste møte i juni.

Referansegruppen hadde sitt første møte 23. august hvor styreleder og nåværende fungerende generalsekretær presenterte gruppas mandat og styrets tanker for arbeidet. Her er en kort gjengivelse av det.

Referansegruppen
«Mandatet er å se på forvaltningen av KRIK spilleregler i lys av KRIKs kultur og tradisjon.»

Mandatet forstås i bred forstand. Målet er at vi skal klare å belyse problemstillingene vi står overfor og håndtere de på en god måte. Man kan i ettertid godt si at mandatet er lite konkret og samtidig så er det et vidt mandat. Det har vært et ønske fra styret at vi ikke legger for tydelige føringer for dette arbeidet, for å ha en mest mulig åpen prosess.

Styrets tanker: Syret har tenkt at det er viktig at det blir en god og ryddig prosess og det krever tid. Det er utfordrende spørsmål som skal belyses. Hver gang vi har hatt saken oppe, har vi vært enige om at dette krever en god håndtering fra vår side for å unngå at det eskalerer. Styret har fra starten av vært svært opptatt av at medlemmer kan involveres og at prosessen åpner for innspill, slik at gruppa kan få innblikk i hva medlemmene mener. Vi ønsker også at gruppa skal se på konsekvensene av ulike alternativer.

Arbeidsmåte: Gruppa har fått et fritt mandat til å selv velge arbeidsmåte, for å sikre at styret ikke legger for strenge føringer for prosessen. Vi ønsker at gruppa selv organiserer arbeidet etter hvordan de mener det er tjenlig. Styret har formidlet et ønske om at de går bredt ut og får innspill til både relevante problemstillinger og mulige løsninger.

Sluttprodukt: Gruppa har ikke fått noen beslutningsmyndighet, så det er naturlig at de rapporterer tilbake til styret som håndterer saken videre. Foreløpig har vi snakket om 1. mars som en mulig dato for et sluttprodukt fra referansegruppa, men dette er ikke endelig.

Referansegruppas neste møte er 17. september».