Norske giverorganisasjoner trekker seg ut av samarbeid med Christian Sports Contact i Kenya, Tanzania og Uganda, etter at mislighold av et millionbeløp er blitt avdekket. På bildet ser vi ungdommer som deltok i East Africa Cup 2014.
Foto: KRIK
Publisert: 09.05.18
Mislighold avdekket i øst-afrikansk idrettsbevegelse

Flere norske giverorganisasjoner har siden høsten 2016 samarbeidet om en storstilt granskning av Christian Sports Contact (CHRISC) i Kenya, Tanzania og Uganda, samt idrettsturneringen East Africa Cup. Gjennom granskningen har man avdekket mislighold av totalt 4 974 059 kr i perioden 2012 til 2016. Granskningen ble iverksatt som følge av et anonymt varsel som gikk til flere av donorene.

Kristen Idrettskontakt (KRIK) bidro til å starte Idrettsbevegelsen CHRISC i 1993. I flere år har tusenvis av ungdommer fått en tryggere hverdag og bedre fremtidsutsikter gjennom organisert idrettsarbeid, ledertrening, holdningsarbeid og kursing. Dette arbeidet har mottatt støtte fra flere norske giverorganisasjoner, i tillegg til KRIK.

-Vi har nulltoleranse for korrupsjon og ser derfor meget alvorlig på situasjonen. Det er svært trist å erfare at midler som skulle gå til å hjelpe ungdom ut av fattigdom har blitt misligholdt. Det har vært viktig for oss å få klarhet i hva som har skjedd, og rydde opp. Vi har lært mye av denne saken, og ser blant annet at våre kontrollrutiner ikke har vært gode nok. Derfor restrukturerer vi nå hele vårt internasjonale engasjement, sier Erling Ekroll, generalsekretær i KRIK.

Giverfellesskap
CHRISC-organisasjonene og turneringen East Africa Cup har mottatt støtte fra Norad gjennom Digni, Strømmestiftelsen, Norges Idrettsforbund, Norsk Folkehjelp og Atlas-alliansen. Da en anonym varsler kontaktet flere av giverorganisasjonene, ble granskninger av CHRISC Kenya satt i gang høsten 2016. Undersøkelsene ble rutinemessig utvidet til også å omfatte CHRISC-organisasjonene i Tanzania og Uganda. I tillegg ble turneringen East Africa Cup, som koordineres av CHRISC Tanzania, innlemmet i granskningen.

I alle landene har granskningene vist at store summer ikke kan gjøres rede for på en tilfredsstillende måte. Det har fremkommet store avvik fra vedtatte økonomirutiner og prosedyrer. Tilfeller av svindel, manipulasjon av bilag og dobbelrapportering er også avdekket.

Mye læring
-Denne saken viser at vi må bli enda flinkere til å forsikre oss om at samarbeidspartnere har god kompetanse og kontrollrutiner. Saken har gitt mye læring og rutineendringer for alle involverte organisasjoner. Den viser også tydelig behovet for bedre koordinering mellom givere. Vi må bli flinkere til å snakke sammen på tvers av organisasjoner, ikke minst der vi har de samme samarbeidspartnerne, sier seniorrådgiver Kåre Eriksen i Digni, som har koordinert granskingen på vegne av giverne.

Som en følge av misligholdssakene, velger samtlige av donorene å avslutte samarbeidet med CHRISC-organisasjonene i Øst Afrika. Flere ansatte har blitt sagt opp og giverorganisasjonene samarbeider nå om en vurdering av rettslig oppfølging lokalt.

Kort fra alle giverorganisasjonene:

Digni er en paraplyorganisasjon for norske misjonsorganisasjoners og kirkesamfunns bistandsarbeid, hvor Kristen Idrettskontakt (KRIK) er ett av medlemmene. Digni har bidratt med prosjektstøtte til CHRISC gjennom KRIK i perioden 2012-2016. Som følge av avdekket mislighold har KRIK betalt tilbake kr 2 546 365 til Norad. Dette tilsvarer om lag halvparten av de totalt 4 946 292 kr som er utbetalt fra Digni til CHRISC i perioden. Digni har avsluttet all prosjektstøtte til KRIK og CHRISC. Digni vurderer rettslig forfølgelse av de som er skyldige i misligholdet.

Norsk Folkehjelp (NF) har vært involvert i EAC siden etableringen i 2003. Inntil 2012 fulgte NF opp turneringen gjennom vårt program i Tanzania. Fra 2013 ble EAC-sekretariatet etablert og forankret i administrasjonen av CHRISC Tanzania. Midlene fra NF ble etter dette gitt direkte til CHRISC Tanzania fra vårt hovedkontor i Oslo. I perioden 2012-2016 overførte NF totalt kr. 3 235 709 til vår tidligere partner CHRISC, av dette er NOK 1 691 530 betalt tilbake til Norad som følge av funnene i varslingssaken.

NF faset ut sin støtte finansiert med Norad-midler til CHRISC og EAC etter 2015. I 2016 ble det gitt kun gitt begrenset kjernestøtte. NF frøs videre støtte til CHRISC da omfanget av saken ble kjent i 2017, og har siden avsluttet samarbeidet og vårt engasjement i EAC.

Strømmestiftelsen har tilbakebetalt Norad kr 625 994, som ble misligholdt av CHRISC i Kenya, Uganda og Tanzania i perioden 2007-2016. Strømmestiftelsen har utbetalt totalt 3 726 048 kr til CHRISC. Samarbeidet mellom Strømmestiftelsen og CHRISC ble startet i 2006 og er nå avsluttet. Strømmestiftelsen vurderer rettslig forfølgelse av de som er skyldige i misligholdet.

Norges idrettsforbund (NIF) har støttet East Africa Cup (EAC) siden 2009. I perioden 2013-2016 overførte NIF 515 000 kr. til CHRISC Tanzania øremerket EAC. Som følge av varslingssaken har NIF tilbakebetalt 81 360 kr. til Norad. I perioden 2009- 2012 ble all støtte fra NIF til EAC kanalisert gjennom KRIK. Støtten til KRIK utgjorde 1 080 000 kr.

I perioden 2012-2016 samarbeidet NIF også med CHRISC Kenya om Youth Sport Exchange Program (YSEP). YSEP er et utvekslingsprogram for unge trenere og ledere, og fullfinansiert av Fredskorpset. NIFs støtte til CHRISC Kenya i samarbeidsperioden utgjør 1 294 000 kr. Midler som stammer fra Fredskorpset har ikke vært omfattet av den aktuelle varslingssaken.

Da NIF først ble varslet om mulige økonomiske misligheter i CHRISC ble all økonomisk støtte frosset i påvente av granskinger av CHRISC-organisasjonene. NIF har siden avsluttet alt samarbeid med EAC og CHRISC.

Atlas-alliansen støttet East Africa Cup i 2016 med kr 80 000,- for å bidra til en inkluderende idrettsturnering og har fått gode rapporter tilbake om funksjonshemmedes deltakelse. Atlas-alliansen har tilbakebetalt 28 860 kr som antas misligholdt.

Tilbakebetalte midler:
Digni (KRIK): NOK 2 546 365
Strømmestiftelsen: NOK 625 944
Norges idrettsforbund: NOK 81 360
Norsk Folkehjelp: NOK 1 691 530
Atlas-alliansen: NOK 28 860


Christian Sports Contact (CHRISC)

Kristen Idrettskontakt (KRIK) har vært engasjert i idrettsarbeid og bistand i Øst-Afrika siden 1993. Gjennom dette arbeidet har selvstendige søsterorganisasjoner blitt opprettet i flere østafrikanske land; CHRISC Kenya, CHRISC Uganda og CHRISC Tanzania. CHRISC-organisasjonene har organisert idrettsturneringer og ligaer for jenter og gutter, gitt ledertrening og utdanning og drevet forebyggende arbeid og kursing for ungdom. CHRISC-arbeidet har mottatt prosjektstøtte fra Norad gjennom Digni, Strømmestiftelsen og Norges idrettsforbund.
Giverorganisasjonene har støttet CHRISC på forskjellige måter,
direkte og/eller gjennom
Kristen Idrettskontakt i Norge.


East Africa Cup

Idrettsturneringen East Africa Cup har blitt arrangert årlig i Tanzania siden 2004. Turneringen er et samarbeid mellom fire kjernepartnere; CHRISC i Øst-Afrika, KRIK Norge, Mathare Youth Sports Association (MYSA) i Kenya og Norsk Folkehjelp. Siden 2012 har arrangementet blitt administrert av CHRISC Tanzania. Turneringen, som er inspirert av Norway Cup, samler deltakere og lag fra flere østafrikanske land. I perioden 2012-2015 deltok i gjennomsnitt 1500-2000 ungdommer årlig i turneringen. East Africa Cup har mottatt støtte fra Norad gjennom Norsk Folkehjelp, Digni, Norges idrettsforbund og Strømmestiftelsen.
Giverne har støttet East Africa Cup på forskjellige måter, direkte og/eller gjennom Kristen Idrettskontakt
i Norge.


Pressekontakter

KRIK: Svend A. Aspaas (pressekontakt), svend@krik.no,
Tlf. 46 47 48 93
Digni: Miriam Ekelund (kommunikasjonsrådgiver), me@digni.no,
Tlf. 46 23 17 55
Strømmestiftelsen: Asle Stalleland (leder Media og samfunnskontakt), Asle.Stalleland@stromme.org,
Tlf. 922 17478
Norges idrettsforbund: Niels Røine, (kommunikasjonssjef), niels.roine@idrettsforbundet.no
Tlf: 909 36 508
Norsk Folkehjelp: Håkon Ødegaard (kommunikasjonssjef), hakono@npaid.org,
Tlf. 950 45 667
Atlas-alliansen: Anders Strømsodd Hosar (kommunikasjonsrådgiver),
anders.hosar@atlas-alliansen.no,
Tlf. 934 12 185